جرثقیل برجی

با جرثقیل برجی بیشتر آشنا شوید

جرثقیل برجیامروزه استفاده از جرثقیل هایی که پایه عمودی دارند بسیار گسترده شده است و ما این محصولات را با عنوان جرثقیل برجی یا تاور کراون می شناسیم.جرثقیل برجی اما این سری از جرثقیل ها برای چه مصارفی دارای کاربرد می باشند؟این …