بلندترین و قوی ترین جرثقیل متحرک دنیا

/
در حقیقت LTM 11200-9.1، قوی ترین و بلندترین جرثقیل تلسکوپی متحرک دن…