تحویل جرثقیل شهرداری شاندیز با حضور جناب مهندس نکاحی شهردار محترم شاندیز

/
رونمایی از جرثقیل با ارتفاع 20 متر با حضور شهردار محترم شاند…

بازدید مهندس مسفروش مدیرکل صنعت معدن تجارت استان خراسان رضوی

/
بازدید مهندس مسفروش مدیرکل صنعت معدن تجارت استان خراسان رضوی از کار…