بازدید مهندس نوروزی عضو شورا شهر و شهردار سابق مشهد

/
بازدید مهندس نوروزی عضو شورا شهر و شهردار سابق مشهد از غرفه شر…