خرید جرثقیل 3 تن تلسکوپی 1

جرثقیل تلسکوپی 3 تن *

جرثقیل 3 تن تلسکوپی جرثقیل تلسکوپی 3 تن :این محصول جزء جرثقیل های پشت  کامیونی دسته بندی می‌شود.و قابلیت نصب وینچ هیدرولیک جرثقیل و نصب سبد حمل نفر و جیب کشویی را دارد.ظرفیت باربرداری این نوع جرثقیل پشت کامیونی، 3000 کیلوگ…
خرید جرثقیل 3 تن تلسکوپی

جرثقیل مفصلی 15 تن

جرثقیل 15 تن مفصلی جرثقیل مفصلی 15 تن :این محصول جزء جرثقیل های پشت  کامیونی دسته بندی می‌شود.و قابلیت نصب وینچ هیدرولیک جرثقیل و نصب سبد حمل نفر و جیب کشویی را دارد. ظرفیت باربرداری این نوع جرثق…
خرید جرثقیل 3 تن تلسکوپی

جرثقیل مفصلی 10 تن *

جرثقیل 10 تن مفصلی جرثقیل مفصلی 10 تن :این محصول جزء جرثقیل های پشت  کامیونی دسته بندی می‌شود.و قابلیت نصب وینچ هیدرولیک جرثقیل و نصب سبد حمل نفر و جیب کشویی را دارد.ظرفیت باربرداری این نوع جرثقیل پشت کامیونی، 10000 کیلوگرم در فاص…
خرید جرثقیل 3 تن تلسکوپی

جرثقیل مفصلی 7 تن *

جرثقیل 7 تن مفصلی جرثقیل مفصلی 7 تن :این محصول جزء جرثقیل های پشت  کامیونی دسته بندی می‌شود.و قابلیت نصب وینچ هیدرولیک جرثقیل و نصب سبد حمل نفر و جیب کشویی را دارد. ظرفیت باربرداری این نوع جرثقیل پشت کامیونی، 70…