بازدید مهندس نوروزی عضو شورا شهر و شهردار سابق مشهد

/
بازدید مهندس نوروزی عضو شورا شهر و شهردار سابق مشهد از غرفه شر…

تحویل جرثقیل شهرداری شاندیز با حضور جناب مهندس نکاحی شهردار محترم شاندیز

/
رونمایی از جرثقیل با ارتفاع 20 متر با حضور شهردار محترم شاند…

بازدید مهندس مسفروش مدیرکل صنعت معدن تجارت استان خراسان رضوی

/
بازدید مهندس مسفروش مدیرکل صنعت معدن تجارت استان خراسان رضوی از کار…

بلندترین و قوی ترین جرثقیل متحرک دنیا

/
در حقیقت LTM 11200-9.1، قوی ترین و بلندترین جرثقیل تلسکوپی متحرک دن…