سبد

سبد جرثقیل – سبد حمل نفر

سبد جرثقیل – سبد حمل نفر

سبد جرثقیل کامپوزیتی و سبد جرثقیل فلزی

جرثقیل داران برای جابجایی های پرسنل

20t T- 1.f

جرثقیل تلسکوپی 20 تن

STC 60000

جرثقیل تلسکوپی 20 تن

 • کاربری آسان
 • بدون لرزش بوم
 • طراحی منفصر به فرد

مناسب برای جابه‌جایی هایی بسیار سنگین

مشخصات جرثقیل‌ تلسکوپی 20 تن

STC 60000

مشخصات فنی

 • حداکثر گشتاور مجاز(kg.m) 60000
 • ظرفیت باربرداری مجاز در شعاع 3 متری(kg) 20000
 • حداکثر زاویه‌ی گردش(˚) 400
 • گسترش ثابت کننده‌های جلو(cm) 210
 • گسترش ثابت کننده‌های عقب(cm) 180
 • ظرفیت باک روغن(Lit) 140
 • کمینه‌ی وزن(Kg) 6200
 • حداقل شاسی مورد نیاز(Ton) 26
 • نیروی محرکهخودروی حامل P.T.O
 • قابلیت نصب وینچ هیدرولیکدارد
 • قابلیت نصب جیب کشویی تاشودارد
 • قابلیت نصب کنترل از راه دوردارد
 • قابلیت نصب سیستم هوشمند کنترل پایداریدارد

حداکثر ارتفاع و شعاع دسترسی

درکنار ثبات و پایداری بیشتر

حداکثر شعاع دستیابی 7 متر 8/5 متر 10 متر 12 متر 15 متر
حداکثر ارتفاع دستیابی 10 متر 11/5 متر 13 متر 15 متر 18 متر
حداکثر ارتفاع دستیابی
18 متر
شعاع دستیابی
شعاع دستیابی
حداکثر شعاع دستیابی
15 متر
استفاده از لوازم با کیفیت
انواع جرثقیل‌های تلسکوپی
جرثقیل تلسکوپی 3 تن STC 10000
جرثقیل تلسکوپی 5 تن STC 16000
جرثقیل تلسکوپی 10 تن STC 32000
جرثقیل تلسکوپی 15 تن STC 47000
جرثقیل تلسکوپی 20 تن STC 60000
10t T- 1

جرثقیل تلسکوپی 10 تن

STC 32000

جرثقیل 10 تن تلسکوپی

 • کاربری آسان
 • بدون لرزش بوم
 • طراحی منفصر به فرد

مناسب برای جابه‌جایی هایی حساس

مشخصات جرثقیل‌ 10 تن تلسکوپی

مشخصات فنی

 • حداکثر گشتاور مجاز(kg.m) 32000
 • ظرفیت باربرداری مجاز در شعاع 3 متری(kg) 10000
 • حداکثر زاویه‌ی گردش(˚) 400
 • گسترش ثابت کننده‌های جلو(cm) 180
 • گسترش ثابت کننده‌های عقب(cm) 150
 • ظرفیت باک روغن(Lit) 140
 • کمینه‌ی وزن(Kg) 3900
 • حداقل شاسی مورد نیاز(Ton) 19
 • نیروی محرکهخودروی حامل P.T.O
 • قابلیت نصب وینچ هیدرولیکدارد
 • قابلیت نصب جیب کشویی تاشودارد
 • قابلیت نصب کنترل از راه دوردارد
 • قابلیت نصب سیستم هوشمند کنترل پایداریدارد

حداکثر ارتفاع و شعاع دسترسی

درکنار ثبات و پایداری بیشتر

حداکثر شعاع دستیابی 7 متر 8/5 متر 10 متر 12 متر 15 متر
حداکثر ارتفاع دستیابی 10 متر 11/5 متر 13 متر 15 متر 18 متر
جدول بار جرثقیل 10 تن سالیار
شعاع دستیابی
شعاع دستیابی
حداکثر ارتفاع دستیابی
18 متر
حداکثر شعاع دستیابی
15 متر
چه چیزی را ارتقا داده‌ایم
انواع جرثقیل‌های تلسکوپی
جرثقیل تلسکوپی 3 تن STC 10000
جرثقیل تلسکوپی 5 تن STC 16000
جرثقیل تلسکوپی 10 تن STC 32000
جرثقیل تلسکوپی 15 تن STC 47000
جرثقیل تلسکوپی 20 تن STC 60000
5t T- 1

جرثقیل تلسکوپی 5 تن

STC 16000

جرثقیل 5 تن تلسکوپی

 • کاربری آسان
 • بدون لرزش بوم
 • طراحی منفصر به فرد

مناسب برای جابه‌جایی هایی سبک

مشخصات جرثقیل‌ 5 تن تلسکوپی

مشخصات فنی

 • حداکثر گشتاور مجاز(kg.m) 16000
 • ظرفیت باربرداری مجاز در شعاع 3 متری(kg) 5000
 • حداکثر زاویه‌ی گردش(˚) 400
 • گسترش ثابت کننده‌های جلو(cm) 150
 • گسترش ثابت کننده‌های عقب(cm) 130
 • ظرفیت باک روغن(Lit) 115
 • کمینه‌ی وزن(Kg) 2400
 • حداقل شاسی مورد نیاز(Ton) 8
 • نیروی محرکهخودروی حامل P.T.O
 • قابلیت نصب وینچ هیدرولیکدارد
 • قابلیت نصب جیب کشویی تاشودارد
 • قابلیت نصب کنترل از راه دوردارد
 • قابلیت نصب سیستم هوشمند کنترل پایداریدارد

حداکثر ارتفاع و شعاع دسترسی

درکنار ثبات و پایداری بیشتر

حداکثر شعاع دستیابی 8/5 متر 10 متر 12متر
حداکثر ارتفاع دستیابی 11متر 12/5 متر 14/5 متر
شعاع دستیابی
شعاع دستیابی
حداکثر ارتفاع دستیابی
14.5 متر
حداکثر شعاع دستیابی
12 متر
استفاده از محصولات با کیفیت
جرثقیل های تلسکوپی از 3 تن تا 20 تن
جرثقیل تلسکوپی 3 تن STC 10000
جرثقیل تلسکوپی 5 تن STC 16000
جرثقیل تلسکوپی 10 تن STC 32000
جرثقیل تلسکوپی 15 تن STC 47000
جرثقیل تلسکوپی 20 تن STC 60000
3t T- 1

جرثقیل تلسکوپی 3 تن

STC 10000

جرثقیل 3 تن تلسکوپی

 • کاربری آسان
 • بدون لرزش بوم
 • طراحی منفصر به فرد

مناسب برای جابه‌جایی هایی سنگین

مشخصات جرثقیل 3 تن تلسکوپی

مشخصات فنی

 • حداکثر گشتاور مجاز(kg.m) 10000
 • ظرفیت باربرداری مجاز در شعاع 3 متری(kg) 3000
 • حداکثر زاویه‌ی گردش(˚) 400
 • گسترش ثابت کننده‌های جلو(cm) 150
 • گسترش ثابت کننده‌های عقب(cm) 130
 • ظرفیت باک روغن(Lit) 115
 • کمینه‌ی وزن(Kg) 1500
 • حداقل شاسی مورد نیاز(Ton) 6
 • نیروی محرکهخودروی حامل P.T.O
 • قابلیت نصب وینچ هیدرولیکدارد
 • قابلیت نصب جیب کشویی تاشودارد
 • قابلیت نصب کنترل از راه دوردارد
 • قابلیت نصب سیستم هوشمند کنترل پایداریدارد

حداکثر ارتفاع و شعاع دسترسی

درکنار ثبات و پایداری بیشتر

حداکثر شعاع دستیابی 8/5 متر 10 متر 12متر
حداکثر ارتفاع دستیابی 11متر 12/5 متر 14/5 متر
جدول-بار-جرثقیل-3-تن-تلسکوپی
شعاع دستیابی
شعاع دستیابی
حداکثر ارتفاع دستیابی
14.5 متر
حداکثر شعاع دستیابی
12 متر
لوازم مصرفی با کیفیت
انواع جرثقیل‌های تلسکوپی
جرثقیل تلسکوپی 3 تن STC 10000
جرثقیل تلسکوپی 5 تن STC 16000
جرثقیل تلسکوپی 10 تن STC 32000
جرثقیل تلسکوپی 15 تن STC 47000
جرثقیل تلسکوپی 20 تن STC 60000
15t T- 1

جرثقیل تلسکوپی 15 تن

STC 47000

جرثقیل تلسکوپی 15 تن

 • کاربری آسان
 • بدون لرزش بوم
 • طراحی منفصر به فرد

مناسب برای جابه‌جایی هایی حساس

مشخصات جرثقیل‌ تلسکوپی 15 تن

مشخصات فنی

 • حداکثر گشتاور مجاز(kg.m) 47000
 • ظرفیت باربرداری مجاز در شعاع 3 متری(kg) 15000
 • حداکثر زاویه‌ی گردش(˚) 400
 • گسترش ثابت کننده‌های جلو(cm) 180
 • گسترش ثابت کننده‌های عقب(cm) 150
 • ظرفیت باک روغن(Lit) 140
 • کمینه‌ی وزن(Kg) 4800
 • حداقل شاسی مورد نیاز(Ton) 26
 • نیروی محرکهخودروی حامل P.T.O
 • قابلیت نصب وینچ هیدرولیکدارد
 • قابلیت نصب جیب کشویی تاشودارد
 • قابلیت نصب کنترل از راه دوردارد
 • قابلیت نصب سیستم هوشمند کنترل پایداریدارد

حداکثر ارتفاع و شعاع دسترسی

درکنار ثبات و پایداری بیشتر

حداکثر شعاع دستیابی 7 متر 8/5 متر 10 متر 12 متر 15 متر
حداکثر ارتفاع دستیابی 10 متر 11/5 متر 13 متر 15 متر 18 متر
شعاع دستیابی
شعاع دستیابی
حداکثر ارتفاع دستیابی
18 متر
حداکثر شعاع دستیابی
15 متر
چه چیزی را ارتقا داده‌ایم
انواع جرثقیل‌های تلسکوپی
جرثقیل تلسکوپی 3 تن STC 10000
جرثقیل تلسکوپی 5 تن STC 16000
جرثقیل تلسکوپی 10 تن STC 32000
جرثقیل تلسکوپی 15 تن STC 47000
جرثقیل تلسکوپی 20 تن STC 60000